Licencja niewyłączna

 Postanowienia niniejszej Licencji dotyczą czynności wykonywanych przez  Moon Project , reprezentowaną przez Małgorzatę Chynowską (nr tel.502448582), adres e-mail: kontakt@moonproject.pl. Osoba wskazana w niniejszej preambule zostaje wyznaczona przez Licencjodawcę do kontaktu przy realizacji zamówienia.

  1. Przedmiotem niniejszej licencji jest określenie zasad korzystania z szablonów, zwanych dalej Dziełem przez Licencjobiorcę.
  2. Licencjodawca oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Dzieła. Licencjobiorca może korzystać z Dzieła wyłącznie w ramach określonych w niniejszej  licencji.
  3. Licencjodawca udziela niniejszym Licencjobiorcy licencji niewyłącznej nieograniczonej terytorialnie na korzystanie z Dzieła na następujących polach eksploatacji:

a) zwielokrotnienia Dzieła techniką cyfrową,

b) wprowadzanie Dzieła, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,

c) rozpowszechnianie Dzieła online,

wyłącznie w wersji elektronicznej w celach marketingowych i promocyjnych, a w szczególności do zamieszczania w mediach społecznościowych i artykułach na stronach www udostępnionych w Internecie.

  1. Strony ustalają, że udzielenie licencji następuje nieodpłatnie

6. Licencja nie obejmuje prawa do udzielania dalszej licencji bądź udostępniania Dzieła do ponownego wykorzystania przez osoby trzecie.

7. Licencjodawcy  przysługuje  prawo  wypowiedzenia  niniejszej  umowy  ze  skutkiem natychmiastowym w razie stwierdzenia przez Licencjodawcę,    że Licencjobiorca wykorzystuje Dzieło w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy. W przypadku stwierdzenia wykorzystania Dzieła w sposób niezgodny z niniejszą umową Licencjobiorca uprawniony jest do żądania od Licencjobiorcy kary umownej w wysokości dwudziestokrotności wartości Dzieła. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z póź. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.
  2. Spory mogące wyniknąć przy realizowaniu niniejszej licencji, po uprzednim wyczerpaniu możliwości polubownego rozwiązania będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Licencjodawcy.

Złożenie zamówienia i dokonanie wpłaty równoznaczne jest z akceptacją powyższych warunków umowy licencyjnej.

W przypadku dostarczenia zamówionego Dzieła niezależnie czy został przekazany w formie otwartego lub zamkniętego  pliku graficznego zabronione jest:

– wyodrębnienie pojedynczych elementów graficznych i używanie ich poza głównym przeznaczeniem nadanym przez Licencjodawcę

– używanie Dzieła w całości lub w jego części poza głównym przeznaczeniem nadanym przez Licencjodawcę, a w szczególności zabrania się umieszczania dzieła jako element ozdobny na produktach zarówno fizycznych jak i cyfrowych, odpłatnych lub bezpłatnych, bez uzyskania wcześniejszej zgody Licencjodawcy.